Debat: Politiske ambitioner, klimaudfordringer og forsyningssikkerhed skal passe sammen i regulering af vandsektoren

Af: Henrik Garver, adm. direktør FRI; Annette Raben. Country Market Director, Vand, Rambøll, Fmd. FRI’ Miljø og Klimaudvalg; Ole Fritz Adeler, CEO Envidan, Medlem af FRI’s bestyrelse og Tom Heron, direktør Miljø, Bæredygtighed, Planlægning og Digitalisering, NIRAS; Altinget den 22. marts 2023

Et ensidigt økonomisk fokus på lavest mulige pris i reguleringen af vandsektoren dræner sektoren for udvikling og løsninger, der kan skabe større bæredygtig og samfundsmæssig værdi end traditionelle rørløsninger. Dette medfører udfordringer for forskning og uddannelsesområdet, arbejdspladser i sektoren og eksportpotentialer.

Vandsektoren er en monopolbranche, hvor kunderne ikke har mulighed for at vælge en anden udbyder end det lokale vandselskab. Derfor skal sektoren selvfølgelig drives effektivt, således at ydelser modsvarer prisen. Igennem de seneste år har arbejdet med en revidering af vandsektorloven efterhånden udviklet sig til en gordisk knude, hvor politiske målsætninger og samfundsøkonomiske udfordringer ikke kan håndteres på grund af et ensidigt fokus på økonomiske effektiviseringsbesparelser. Disse begrænser vandselskaberne i at kunne investere rettidigt i løsninger for drikkevand, spildevand og øgede vandmængder som følge af klimaforandringer. Desuden mister vi som samfund muligheden for, at der udvikles løsninger, som giver os en merværdi, der kan supportere regeringens målsætninger inden for bl.a. CO2-reduktion, biodiversitet, klimatilpasning samt eksport af dansk vandteknologi og knowhow.

Senest har landets største forsyningsselskab HOFOR meldt ud, at de på grund af den økonomiske regulering af vandsektoren må drosle ned for investeringer inden for klimatilpasning i Storkøbenhavn.  I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI ser vi med bekymring på denne udmelding – på kort sigt i forhold til arbejdspladser i vandsektoren, herunder rådgiverbranchen, på længere sigt i forhold til de samfundsøkonomiske tab, som flere oversvømmelser som følge af skybrud, havvandsstigninger, stigende grundvand og stormfloder kan forårsage, især i byområder. På vandområdet er forebyggelse langt billigere end prisen for de enorme skader og sundhedsproblemer for meget vand kan medføre for borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

FRI er bekymret over den manglende fremdrift med at få landet en revidering af vandsektorreguleringen.

For det første er der pt. behov for store investeringer i vandsektoren af samfundsmæssig betydning som følge af:

  1. Klimatilpasning for at forebygge oversvømmelser af især byområder,
  2. Fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet, som udfordrer nuværende struktur med en drikkevandsforsyning, der er baseret på uforurenet grundvand.
  3. En pukkel af reinvesteringer i vand- og spildevandssystemer på grund af alder og almindelig nedslidning.
  4. Behovet for at begrænse udledningen af urenset spildevand/overløbsvand.

For det andet er der I Danmark i de seneste år sat ambitiøse mål for klima og miljø, men hvis vandbranchen ikke omfattes af disse mål med nye politiske ambitioner og krav til vandsektoren vil innovationen i branchen fortsætte sin nedadgående tendens på grund af manglende midler til innovation og forskning. Dette medfører udfordringer på forsknings- og uddannelsesområdet og dermed vil fødekæden af arbejdskraft til vandområdet blive endnu mere udfordret end den desværre allerede er. 

Og for det tredje har Danmarks eksport af vandløsninger og -teknologier med deraf følgende jobs og vækstmuligheder et stort potentiale, men potentialet skal primært indfries som følge af styrkepositioner skabt ud fra danske vandløsninger. Dette kræver, at Danmark løbende udvikler nye vandløsninger ud fra et samspil mellem politiske ambitioner, branchens regulering og attraktive videns- og uddannelsesmiljøer.

Skal de samfundsmæssige udfordringer løses, bør den økonomiske regulering ændres

Den økonomiske regulering af vandbranchen er pt. bygget op omkring en TOTEX-regulering, hvor såvel drifts- som investeringsomkostninger er indeholdt. Reguleringen foreskriver, at vandselskaber løbende skal effektivisere, og dermed skal de løse de samme opgaver billigere (mere effektivt) år efter år. Denne model udfordrer vandselskaber i især de større byområder, hvor der ligger en stor vækst af primært anlægsinvesteringer forude. Anlægsinvesteringerne er vanskelige løbende at effektivisere ud over, hvad en god konkurrenceudsættelse kan medføre.

Når en forsyning for eksempel udbyder et klimaprojekt – det kan være en ny tunnel til transport af regnvand - vil forsyningen konkurrenceudsætte denne aktivitet baseret på enten pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Derefter går det vindende team i gang med opgaven bestående af planlægning, projektering og udførelse. Når forsyningen overtager projektet og dermed driften af den nye tunnelledning, foreskriver reguleringen, at der skal effektiviseres på såvel drift af tunnelen som den afholdte anlægsinvestering. Det giver ikke mening, da man ikke kan effektivisere på allerede afholdte anlægsomkostninger, der endda har været konkurrenceudsat. Jo større investeringer, der skal ske i et forsyningsselskab, jo mere vil selskabet blive ramt af effektiviseringer. Den eneste måde forsyningsselskabet kan modsvare disse effektiviseringskrav på er ved at skære ned på enten investeringer eller sænke kvaliteten af forsyningsydelserne.

FRI opfordrer derfor til, at en fremtidig regulering ikke bør have løbende effektiviseringskrav på konkurrenceudsatte anlægsinvesteringer.

Der er behov for at skabe nye styrkepositioner på vandområdet i Danmark

Skal de ambitiøse mål om en fordobling af eksport af dansk vandteknologi og know-how i 2030 indfries, er der behov for nye ambitiøse målsætninger i Danmark, der selvfølgelig skal være underbygget af en positiv samfundsøkonomi. Målsætningerne skal selvfølgelig først og fremmest skabe værdi i Danmark for de danske forbrugere, for miljøet og folkesundheden. Men de bør også være på et niveau, der kan skabe international opmærksomhed. FRI tillader sig hermed at komme med forslag til emner, hvor regeringen kan sætte konkrete mål for den danske vandsektor:

CO2-udledninger: Sæt klare mål for, hvornår vandsektorens bidrag til udledning af klimagasser skal ophøre. Vandsektoren bidrager ikke alene med CO2 men også den langt mere skadelige luftart lattergas samt methan.

Spildevandsrensning: spildevandet skal fremover ikke være et affaldsprodukt, naturen sidst i processen må blande sig ud af til skade for biodiversitet og økosystemer i fjord og hav. Lad os sætte baren højt og sikre, at vi får udvundet ressourcerne i spildevandet og sat dem i recirkulation i samfundet.

Rent grundvand: Hold fanen højt med en drikkevandsforsyning baseret på uforurenet grundvand ved at stille krav til og give muligheder for en langt bedre beskyttelsesindsats der, hvor de største og vigtigste grundvandsressourcer er i forhold til befolkningen behov for rent drikkevand.  

Levetidsforlængelse: Sæt krav til asset management systemer der har fokus på rettidig vedligeholdelse af branchens assets, som kan sikre længst mulig levetid af anlæggene.

Merværdi i udbud: Stil krav til vandselskaberne om, at de i deres indkøb og anlægsinvesteringer skal indarbejde kriterier for relevante merværdiskabelser som understøtter konkrete mål for bæredygtighed, sundhed, socialt og/eller kan dokumentere en større samfundsøkonomisk merværdi end traditionelle løsninger. Dette indebærer en god guide for, hvilke værdiskabelser der kan begrunde en given økonomisk merværdi.  

Stort eksportpotentiale for dansk vandviden

Hvis målsætningen om en fordobling af dansk eksport af vandteknologi skal nås, vil det kræve, at Danmark er førende indenfor vandsektoren. Vi har de store samfundsøkonomiske udfordringer fx klima og grundvand, og hvis vi i Danmark kan fastholde/udbygge vores innovationshøjde, sikre en regulering, der understøtter nye krav og innovation i branchen, så er Danmark et land, hvor vi kan implementere fuldskala løsninger, som hele verden vil kikke på samt implementere danske next practice løsninger i udlandet.

Hvis vi ikke lykkes med at sætte nye krav, drive en innovation og få en regulering, der understøtter ovenstående, så mister vi styrkepositionen. Samtidig ser vi, at eksportstøtten til rådgivnings- og specialistvirksomheder er utilstrækkelig og ikke effektiv eller fokuseret. Det samme gælder i forhold til større vidensvirksomheders bidrag til EU’s innovationsprojekter, der er alt for omkostningstunge at deltage i, hvorved den danske vandsektor mister indtjening og innovationsmuligheder.

FRI anbefaler derfor, at der skal afsættes flere midler til grundforskning, uddannelse og innovation på vandområdet. 

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.