Kronik: Uklare krav til klimaneutralt byggeri kræver handling

Af Ib Enevoldsen, managing director, Rambøll Danmark og formand for MOLIO; Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Per Aarsleff Holding A/S og formand for Klimapartnerskabet for Bygge- og Anlægssektoren; Claus Bering, adm. direktør, CRH Concrete A/S og formand for DI Byggeri; Henrik Mielke, adm. direktør MT Højgaard Holding A/S; Katja Viltoft, partner JJW Arkitekter og formand for Danske Arkitektvirksomheder; Christian Listov-Saabye, adm. direktør MOE og formand for FRI; Tina Mayn, executive vice president, VELUX; Henrik Frank Nielsen, senior vice president, Rockwool A/S; Per Hallgren, adm. direktør Jeudan og formand for DI Ejendom, Børsen d. 19. januar 2023

EU har lagt en ny vej. Esg-lovgivning og et nyt sæt fælles definitioner af bæredygtighed – den såkaldte taksonomi – skal drive en mere bæredygtig omstilling. Et af kerneelementerne er virksomhedernes oplysningspligt om bæredygtighed, som vil påvirke måden, vi driver og finansierer vores virksomheder på – ikke mindst måden, vi planlægger og bygger fremtidens huse, bygninger og anlæg på.

Nu skal bl.a. bygherrer, banker, pensionskasser og realkreditinstitutter kunne dokumentere hele værdikædens klimapåvirkning ud i tredje led. Det kan betyde, at når et hus skal bygges, så skal banken kende detaljerne for den klimapåvirkning, der var, da murstenen blev produceret, eller vide, hvor det træ, der nu er dine spær, oprindeligt slog sine rødder. Der er nok udsigt til, at prisen på lånet kommer til at afhænge af det, og at man i fremtiden belønnes af bankerne for at fremlægge dokumentationen.

Og det handler om mere end klimaet. Det handler også om sameksistens med miljø, natur og fauna. Når vi bygger, skal vi påvirke biodiversiteten mindst muligt. Vi skal passe på fiskelivet, når vi udvider vores landareal, og vi skal passe på sjældne arter som salamandere, mus, blomster og sommerfugle, når vi udvikler vores byer. Det bliver i stigende grad en forudsætning for, at vores bygninger og anlæg kan blive klimaneutrale og bæredygtige i bred forstand.

Men lige præcis, hvad vi skal dokumentere, hvordan vi gør det, hvornår det skal ske, og hvem der har ansvaret for dokumentationen, er endnu ikke klart. Den usikkerhed er langt fra holdbar. Enhver branche på tværs af erhvervslivet har brug på tydelige rammer og klare vilkår – uden dem er det som virksomhed meget svært at navigere.

Fra tanke til handling

Som modsvar til usikkerheden har vi besluttet os at gå sammen om Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, hvor vi vil samle byggeriets største aktører i forsøget på at levere svar til de nye krav. Det er der behov for.

Mange løsninger kan fortsat findes i det arbejde, vi fik lagt for dagen i Klimpartnerskabet for bygge- og anlægssektoren fra 2020. Men langt fra alle, for der er kommet nye udfordringer, flere løsninger, mere viden siden. Klimadagsordnen er blevet bredere, større og langt mere vidtrækkende end det, som lå til grund for arbejdet i klimapartnerskaberne.

Senest har Molio – Byggeriets Videnscenter – og Contech Lab i efteråret 2022 nedsat en Topleder Handletank med topledere på tværs af byggeriets værdikæde. Det arbejde afsluttes om få uger, og allerede nu understreger de behovet for, at byggeriet på tværs af værdikæden igen sætter sig sammen. Samarbejdet er centralt for at få hele værdikæden til at gå i takt og finde fælles svar og løsninger på klimaudfordringen og bæredygtigheden i bredere forstand.

Det er den anbefaling, vi nu følger. I samarbejde med DI Byggeri vil vi i den nærmeste fremtid indbyde bredt til samarbejdet i branchen. Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal gøre tanke til handling og finde konkrete løsninger på de udfordringer, vi har tegnet. Med afsæt i arbejdet fra klimapartnerskabet og arbejdet i Molios Topleder Handletank giver vi her klimapartnerskabet et ekstra gear.

For det er tydeligt, at virksomhederne kommer til drive en bredere, grønnere og langt mere vidtrækkende grøn omstilling – også i byggeriet. Det kommer til at gennemsyre og påvirke hele værdikæden og dermed også påvirke små virksomheder og underleverandører.

Skal gå forrest

Man kan skimte det i regeringsgrundlaget, hvor der er direkte reference til, at fremtidige udbud skal tage højde for principperne i EU-taksonomien og redskaber som esg- og livscyklusvurderinger. Herudover klimaneutralitet i 2045, der kræver, at hovedparten af bygningsmassen bliver klimaneutral inden da. Danmarks 70-procentsmålsætning skal også evalueres i 2030, og uanset om reduktionsmålet bliver hævet eller ej, kommer alle sektorer til at skulle bidrage. Det gælder efter vores opfattelse navnlig bygge- og anlægsbranchen.

Virksomhederne og byggeriets organisationer skal gå forrest, tage stafetten og ansvaret. Men det er klart, at et godt og frugtbart partnerskab med embedsværket og Folketinget er en forudsætning for at lykkes. Det er dette behov, som Byggeriets Handletank for Bæredygtighed imødekommer.

Den grønne omstilling og realiseringen af et bæredygtigt Danmark kræver, at vi har et fælles rum, hvor vi sammen løbende kan udpege og igangsætte konkret handling, der gør, at vi lykkes med missionen. Nu går vi fra tanke til handling og sætter tempoet op.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke
Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår, skriver en række debattører heriblandt FRI's adm. direktør Henrik Garver.
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
FRI: 7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav
Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning.
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Debat: Eksperter, grøn pengetank og kommuner: Her er seks forslag til en akut klimapakke
Klimaforandringernes konsekvenser for den danske infrastruktur, bygningsmasse og urbanisering forudses at blive en af samfundets største udfordringer de kommende årtier - men måske den dårligst forberedte, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, sammen med en række debattører, bl.a. Katherine Richardson og Erik Rasmussen, i en kronik i Berlingske. ”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står over for. De vil have en betydelig indvirkning på vores infrastruktur, herunder veje, broer, energianlæg, teleinfrastruktur og andre bygninger og anlæg”, lyder det fra debattørerne, som opfordrer til, at der hurtigt træffes politiske beslutninger om en plan, der forbereder Danmark på en ny klimavirkelighed.
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
Debat: AB-fravigelser er en dyr fornøjelse for alle
De rådgivende ingeniører oplever fortsat masser af fravigelser fra det aftalesystem (AB-systemet), som byggeriets parter i fællesskab har vedtaget. Så var de 3 års udvalgsarbejde spild af tid, spørger vicedirektør og advokat i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Debat: Regeringens klima-nødplan er for snæver
Klimaforhandlingerne, der skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025, er genåbnet. Et mål, som regeringen bl.a. vil nå ved at bruge mere biobrændstof, men det er det forkerte sted at starte, skriver FRI i et debatindlæg.
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Debat: Flere tilbud er en stor økonomisk belastning for smv'er
Færre bydende giver bedre chance for at vinde og dermed appetitten på at give et attraktivt tilbud. Og hvis kravene til tilbud gøres mindre komplekse, så vil det offentlige helt sikkert modtage endnu bedre tilbud, skriver vicedirektør og advokat i FRI, Ulla Sassarsson i Børsen.
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Debat: Virksomheder mangler hjælp til grøn omstilling
Virksomhederne står over for en stor opgave, når de skal gå fra fossil til vedvarende energi. Staten bør stille værktøjer til rådighed. Det skriver FRI sammen med en række organisationer i en kronik i Børsen.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.